Landbouw | Compendium Kust en Zee

Landbouw

De landbouw in de kustzone ondergaat sterke economische, ecologische en maatschappelijke veranderingen. Zo vindt er een verschuiving plaats van traditionele hoeve gebonden landbouw naar grootschalige, digitale en duurzame landbouwpraktijken en wordt cultuurgrond steeds vaker gebruikt als tuin of paardenweide. Daarnaast bevindt de sector zich in een continue evenwichtsoefening met andere gebruikersfuncties zoals verstedelijking, andere economische ontwikkeling en natuur. Evenwel blijft de landbouw in de kustzone, als onlosmakelijk onderdeel van het agro-voedingssysteem, een belangrijke economische waarde hebben. Daarnaast bieden vele aan landbouw gelinkte ecosysteemdiensten een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. De landbouw heeft echter ook een significante impact op het mariene milieu door de toestroom van nutriënten met eutrofiëring tot gevolg. Mariene invloeden kunnen ook de landbouw onder druk zetten, zoals door het proces van verzilting.

In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake beleid en ruimtegebruik, alsook socio-economische gegevens, de ecologische impact en maatregelen omtrent een duurzame praktijk voor deze activiteit in de kustzone. De federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via het 'Kustportaal'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot kustgebonden landbouw binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.