SUMES-project onderzoekt de interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten | Compendium Kust en Zee

SUMES-project onderzoekt de interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten

Door de ontwikkeling van de blauwe economie blijven de menselijke activiteiten op zee toenemen en worden ze steeds gevarieerder. Een duurzaam gebruik en beheer van het mariene milieu is dus een grote uitdaging. Voor bedrijven is het dan ook interessant om in te kunnen schatten wat het effect is van hun activiteiten op het ecosysteem en de geleverde diensten zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen om deze te verduurzamen.

Momenteel ontbreekt het echter aan een algemene en toepasbare meetmethode om de milieu impact van lokale, regionale en wereldwijde (socio-)economische activiteiten op zee te kwantificeren. Binnen het SUMES-project wordt daarom een uitgebreid model ontwikkeld dat nagaat in welke mate het mariene ecosysteem in staat is om bepaalde goederen en diensten te leveren. Om dit te realiseren, gaat men gebruik maken van bestaande indicatoren voor ecosysteemdiensten in combinatie met  risicobeoordeling en levenscyclusanalyse. Hiermee beoogt men mariene actoren en onderzoeksinstellingen te voorzien van een betrouwbaar en diepgaander inzicht in de oorzaak-gevolgketens. Met deze informatie zal vervolgens een kader uitgewerkt worden om het besluitvormingsproces te ondersteunen. 

Het project richt zich in eerste instantie op het Belgisch Continentaal Plat (BCP). Inzicht in het multidisciplinaire en intensieve gebruik van deze zone zal het mogelijk maken om specifieke maatregelen te ontwikkelen op het vlak van klimaatverandering, voedsel- en energiezekerheid en menselijke gezondheid.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) neemt met zijn diepgaande expertise in mariene data-acquisitie en datavisualisatie de taak op zich om de bestaande gegevens die nodig zijn voor de (semi-)kwantificering van ecosysteemdiensten op het BCP te identificeren, te verzamelen, te controleren, beschikbaar te stellen, te visualiseren en op te slaan.

Daarnaast leidt VLIZ het werkpakket over ecosysteemdiensten op het BCP waarin de vraagzijde van de diensten zal worden onderzocht en geplaatst in een juridisch-politieke context. De huidige en toekomstige vraag naar ecosysteemdiensten in Vlaanderen zal worden ingeschat op basis van state-of-the-art methodologieën en op basis van de beschikbare wetenschappelijke gronden en lokale en internationale prognoses.

Om het welslagen van het project te bevorderen zal er binnen het SUMES-project nauw samengewerkt worden tussen bedrijven, wetenschappers en overheidsinstellingen.

Partners:

  • UGent -  Sustainable Systems Engineering (STEN) – project leader
  • UGent - Laboratory for Environmental Toxicology and Aquatic Ecology (Ghentoxlab),
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),
  • Universiteit Antwerpen - Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE),
  • De Blauwe Cluster; 8 industriële partners (DEME, Colruyt, IMDC, Port of Zeebrugge, eBO-Enterprises; Vlaamse Visveiling; Harsonic; Maritech) en twee overheidsinstanties (POM West-Vlaanderen; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu)

Met de steun van: VLAIO 
Looptijd: september 2020 – augustus 2023