Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
AFS

Internationaal verdrag inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
ASCOBANS

Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noord- en Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Ierse Zee

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Beleid en beheer Schelde-estuarium

Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Bergingsverdrag

Internationaal verdrag inzake berging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Blauwe groei

COM (2012) 494: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Blauwe groei: Kansen voor duurzame mariene en maritieme groei

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Bonn Akkoord

Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Bunkerolieverdrag

Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
BWM

Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
CBD

Verdrag inzake biologische diversiteit

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
CLC

Internationaal verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
COLREGS

Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Conventie van Bern

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
CSC

Internationale conventie voor veilige containers

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
DC-MAP
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019
 • Thema
  • Aquacultuur
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Uitvoeringsbesluit
Decreet bescherming varend erfgoed

Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

 • Thema
  • Maritiem en kustgebonden erfgoed
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Decreet integraal waterbeleid

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Decreet landbouw- en visserijbeleid

Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

 • Thema
  • Landbouw
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Dochterrichtlijn prioritaire stoffen

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/ EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Duinendecreet

Decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van kustduinen

 • Thema
  • Landbouw
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Duurzame ontwikkeling aquacultuur

COM (2013) 229: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling

Pagina's